8931. — Ώδή εις τήν πεντεκαιεικοσιετηρίδα έορτήν τών αισίων γάμων τοϋ Με- γαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως "Οθωνος και της Βασιλίσσης 'Αμαλίας (κατά τά μέτρα της Η' τών 'Ολυμπιονικών Πινδάρου). 'Αθήναι, εκ τοΰ Βασιλικοΰ Τυπογρα- φείου. 1861. Εις φύλλον, σ. 4.'Εν τέλει: Βαθύτατου σεβασμού καί μονίμου πίσιεως και υποταγής τεκμή- ριον προσάγει τήν ιΰδήν ταύτην τό Πανεπιστήμιον "Οθωνος Έν 'Αθήναις, τή ι' Νοεμβρίου αωξα'. ΓΕΝ —ΊΕΕΕ—, ΑΕΚ —.

Ωδή εις την πεντεκαιεικοσιετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του Μεγαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και της Βασιλίσσης Αμαλίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή εις την πεντεκαιεικοσιετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του Μεγαλειοτάτου της Ελλάδος Βασιλέως Όθωνος και της Βασιλίσσης Αμαλίας