8929·— Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα τμήματος Β'. 'Ιεράς 'Ιστορίας Σύνοψίς υπό Κ. [γρ. Α.] Κοραή >. Εκδοθείσα τό δεύτερον υπό Ν. Β. Νάκη. Άθήνησι> Τΰποις Δ. Καρακατσάνη. (Κατά τήν όδόν 'Αγίου Μάρκου, 'Αριθ. 188) 1861 Εις 16ον, σ. 30. ΒΑΝ —, ΔΚΟ 1591. -*-
Κ. [γρ. Α.] Κοραή

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα