8925.— 1861. Νέον έτος [κάτω:] Ό διανομεύς του Μώμου. Μφ. 0.23 Χ 031. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι