8924.- 1861. Νέον έτος [κάτω:] Ό διανομεύς τοΰ Αιώνος. Μφ. 0.24 χ 0.30. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.