8922. — Χάρτης τοϋ 'Οθωμανικού Κράτους ήτοι εύροπαϊκή και ασιατική Τουρκία κατά τόν Στεϊνον σχεδ. υπό Κ. Κόλμανν. Έν Αθήναις. 1861. Εξεδόθη δα- πάνη και επιμέλεια Γ. θ. Παγώντος χαραχθείς υπό Γ. Κόλμανν. Τυπωθείς υπό Ν. Χρι- στοδοΰλου. Πίναξ διαστάσεων 0.53 χ 0.43. ΓΕΝ — . *
Κ. Κόλμανν.

Χάρτης του Οθωμανικού Κράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης του Οθωμανικού Κράτους