8919. — Φυλλάδ. Η' Τρεις Έπιστολαί άφορώσαι τα λυπυρά τής πολυθρυλ- λήτου δίκης διαζυγίου τοΰ κυρ. Δρ. Βαπτιστοϋ Σ. Άννίνου καϊ τής κ. Θεοδώρας Τ. Μπασια. Έν Κεφαλληνία τ\>πογραφεΐον «ή 'Ηχώ* Πέτρου Ν. Πολλάνη. 1861 Είς 8ον, α. 118. Πρβλ. άρι*. 8490, 8491, 8492, 8493 και 8918. ΔΑΚ-. *

Φυλλάδ. Η'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδ. Η'