8912. - 'Υπόμνημα Κ. Πολυχρόνου (Δικηγόρου) κατηγορουμένου επί συνο- μωσία κατά τών καθεστώτων. Κατά τοΰ υπ* αριθ. 768 βουλεύματος τών ένταϋθα Πλημμελειοδικών Έν 'Αθήναις Τυπογραφεΐον Δ. Α. Μαυρομμάτη. 1861. Εις 8ον, σ. 39. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2214ΝΚ, ΓΕΝ.Κ.Ο. 259, IEEE 784. Πρβλ. αριθ. 8895. #·
Κ. Πολυχρόνου

Υπόμνημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπόμνημα