8911. - "Υμνος εις τον Γαριβάλδην. Έν Κέρκυρα, 1861 Εις 8ον, σ. 8. Έν σ. 2 υπογράφει την προς τόν βασιλέα 'Εμμανουήλ άφιέρωσιν : Α. Ψ. *

Ύμνος εις τον Γαριβάλδην.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος εις τον Γαριβάλδην.