8905. - Τό στρατηγεΐον ή ό θρίαμβος τοΰ αιώνος, [έν σ. 35:] "Εγραφον έν Κωνσταντινουπόλει έν έτεσι 1861 μηνί Μαρτίω. Γραφϊς Συνταγματικής. Εις 8ον, σ. 40. ΓΕΝ. Bast. Qu. 776, ΠΚ. Κ 121. *

Το στρατηγείον ή ό θρίαμβος του αιώνος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το στρατηγείον ή ό θρίαμβος του αιώνος,