8904. - Τό ατνεΰμα των Τραγωδιών τοΰ ΑΊσχΰλου. Ύπό Χριστοφόρου Σαμαρτσίδου Φοιτητοΰ τής Φιλοσοφικής Σχολής. Β'. 'Αγαμέμνων.— «Οϊ Τρώων------ - - ϊόιητι γυναικός. (Όμ. Όδ. Λ. 385) 'Αθήναι, έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Β. Μω- ραϊτίνη. (Όδός Αθηνάς.) 1861. Εις 8ον, ο. 32. ΈπΙ του εξωφύλλου : 1868. Πρβλ. άρι*. 8892. ΓΕΝ. Gr. Class. 4993. -*
ΧριστοφόρουΣαμαρτσίδου

Τό πνεύμα των Τραγωδιών του Αισχύλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τό πνεύμα των Τραγωδιών του Αισχύλου