8879. — Σύντομος Πραγματεία περί χριστιανικής χαράς.— Είς τον όποιον -----ενδοξον. Α. Πέτρ. α'. 8.— Σμύρνη. Έκ τοΰ τυπογραφείου Μέλητος. 1861. Εις 8ον, σ. 63. ΑΧΔ.

Σύντομος Πραγματεία περί χριστιανικής χαράς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος Πραγματεία περί χριστιανικής χαράς