8876. - Σύντομος πραγματεία περί έπικοΰ μέτρου καί επικής διαλέκτου συνταχίϊεΐσα κατά το έν τη Όμηρική γραμματική τοΰ Ειρηναίου τοΰ Θηρσίου ύπό Έμμανουήλ Φωτιάδου τοΰ έκ Σερρών. Δαπάνη δε ιδία εκδοθείσα (Κατ' άξίωσιν τών
Έμμανουήλ Φωτιάδου

Σύντομος πραγματεία περί επικού μέτρου και επικής διαλέκτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος πραγματεία περί επικού μέτρου και επικής διαλέκτου