8872. - Σύνοψις της 'Ιεράς Κατηχήσεως υπό Α. Κοραή, προς χρησιν τών κοινών Σχολείων τοΰ Έλληνικοϋ Γένους. Έκδοσις δευτέρα Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Έν Ζακΰνθφ, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Βραβευθέντος τώ 1859 εις τα έν 'Αθήναις 'Ολυμπία, διευθΰν. Ν. Ι. Ταρουσσοπούλου. 1861. Εις 8ον, σ. 128. Legrand 2206. -Η-
Α. Κοραή,

Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως