8866. - Συλλογή τών ποινικών αποφάσεων τοΰ Αρείου Πάγου τοΰ έ'τους 1861. Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Έκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογρα- φείου 1861. Εις 8ον, σ. 276. Τών τοΰ έτους 1862 εξεδόθη τφ 1864. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2692. #¦

Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1861.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1861.