8860-- Στοιχειώδης 'Αριθμητική προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων ύπό- Β. Λάκωνος, Καθηγητού τών μαθηματικών τοϋ έν 'Αθήναις Γυμνασίου «αϊ ύφηγη- τοϋ τοϋ Πανεπιστημίου, Συνταχι^εΐσα κατά το πρόγραμμα τοϋ Υπουργείου τής Δημο- σίας Εκπαιδεύσεως, και εγκριθείσα ύπό τοϋ αύτοΰ Υπουργείου. "Εκδοσις Δευτέρα. — < Προς τε γαρ οίκονομίαν - - - - θεία τέχνη». (Πλάτων, Νομ. Βιβλ. Ε'.) — Έν 'Αθή- ναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Άντωνιάδου. Όδός Περικλέους, "Αριθ. 226. 1861. Εις 8ον, σ. η' + 128. Πρβλ. αριθ. 7721. ΜΙΒ 2307. *
Β. Λάκωνος

Στοιχειώδης Αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης Αριθμητική