8859. - Στοιχεία Φυσικής εις χρήσιν τών έν τοις γυμνασίοις διδασκομένων, συνταχθέντα ύπό Β. Λάκωνος, καθηγητοϋ τών μαθηματικών έν τω Α' Γυμνασίω 'Αθη- νών, και ύφηγητοϋ έν τω Πανεπιστημίφ. (Μετά 199. ξυλογραφημάτων τεθειμένων έν τώ κείμενα)) Έν 'Αθήναις Έκ τοϋ τυπογραφείου Π. Σούτσα και Α. Κτενά Όδός 'Αδριανού, ¦ άνωθεν της αγοράς. 1861. Εις 8ον, σ. ιε' + 320. ΔΒΚ—, ΔΚΟ-. *
Β. Λάκωνος

Στοιχεία Φυσικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Φυσικής