8857.- Στοιχεία Γραμματικής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης μετά Δια- λόγων οικιακών προς χρήσιν τών αρμενικών εκπαιδευτηρίων υπό Δημητρίου Ι. Χ. Τζολακίδου έν Κωνσταντινουπόλει. Τΰποις Όχαννές Δερογίεντς. 1861 Εις 8ον μικρόν, σ. 16 (ήριθμημέναι άρμενιστί) -f- 304. Προηγείται ό τίτλος άρμενιστί. ΠΚ. Φα 425.
Δημητρίου Ι. Χ.Τζολακίδου

Στοιχεία Γραμματικής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Γραμματικής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης