8855·- Σοφοκλέους Φιλοκτήτης μετά προτεταγμένης αναλυτικής περιλή- ψεως και σημειώσεων. Ύπό Λεονΐόοο Μ. Άναστασιάδοο. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπο- γραφείου Έρμου, (κατά τήν όδόν Εύριπίδου, πλησίον τοΰ αμαξοστασίου) 1861. Εις 8ον, σ. ιβ' + 2 ά. ά. + 15 — 68 + 1 ά. ά. ΕΒΕ ΕΦ. 11588. -*-
Σοφοκλέους

Φιλοκτήτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φιλοκτήτης