8844. - Προς τους άναγινώσκοντας. Μαντών κατά την στιγμήν ταΰτην ----- [έν τέλει:] Τυπογραφεϊον Ίονία. Εις 8ον, σ. 3. Τοϋ Α. Δανδόλου, άπό 19 'Απριλίου 1861. Legrand 2200.
Α. Δανδόλου,

Προς τους αναγινώσκοντας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους αναγινώσκοντας.