8843.- Προς το Ύπουργεΐον της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασιλίσσης τής Μεγάλης Βρεταννίας "Έκθεσις τοΰ κ. Ά. Δανδόλου μέλους τής επτανησίου Βουλής [έν τέλει:] Κέρκυρα, τή 29 Μαρτίου 1861. Τυπογραφεϊον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. Εις 8ον. σ. 15. IEEE—.
Ά. Δανδόλου

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις