8839. - Προς τήν κυρίαν Κ. Μαρτσι[ά]λην Εις Κεφαλλήν [έν τέλει: ] Άργοστόλιον 2 Μαρτίου 1861 ε', έλ. Έν Κεφαλληνία. Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία.» Είς 8ον, σ. 8. Ή έν λύγψ Μαρτσιάλη ήτο ίταλίς ηθοποιός τοΰ μελοδράματος. ΔΑΚ—.

Προς την κυρίαν Κ. Μαρτσι[ά]λην Εις Κεφαλλήν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την κυρίαν Κ. Μαρτσι[ά]λην Εις Κεφαλλήν