8629. - Ζακΰνθφ 26 'Απριλίου 1861 αν. ετει. Προς τήν Αΰτοΰ Γαληνότητα τον Δοΰκα τοΰ Νεουκάστελ Ύπουργόν τών 'Αποικιών τής Αύτοΰ Βρετ. Μεγαλειότη- τος κτλ. κτλ. κτλ. Zante 26 Avril 1861. A sa Grace le Due de Newcastle mini- stre des colonies de sa majeste Britannique etc. etc. etc. [όπισθεν:] Έν Ζακΰνθφ τη 3 Μαΐου 1861. Ετ. Έλ. Δημήτριος Μπαχώμης. 'Ιωάννης Δομενεγίνης. Λαμπρι- νός Δικόπουλος. Δημήτριος Μακρής Τυπογρ. ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Μφ. 0.29 Χ 0.45, υπέρ τής Ενώσεως. Πρβλ. αριθ. 8607. ΛΖ—. *
Δημήτριος Μπαχώμης. 'Ιωάννης Δομενεγίνης. Λαμπρι-νός Δικόπουλος. Δημήτριος Μακρής

Προς την Αυτού Γαληνότητατον Δούκα του Νεουκάστελ Υπουργόν των Αποικιών της Αυτού Βρετ. Μεγαλειότητος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Αυτού Γαληνότητατον Δούκα του Νεουκάστελ Υπουργόν των Αποικιών της Αυτού Βρετ. Μεγαλειότητος