8623. Επιτομή τής Ρωμαϊκής 'Ιστορίας από κτίσεως Ρώμης μέχρι τής πτώσεως τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ε!ς τα δυτικά μέρη. Συγγραφεΐσα μέν Άγγλι- στί υπό τοϋ Γόλδστμιθ·. Έκ δέ τής δωδεκάτιις εκδόσεως μεταφρασθεΐσα ε'ις τό Γαλ- λικόν προς χρήσιν τών ΙΙρυτανείων, Λυκείων, και δευτερευόντων Σχολείων. Έκ δέ τής δευτέρας εις τό Γαλλικόν εκδόσεως μεταφρασθεΐσα είς τό Έλληνικόν 'Υπό Αεοντίου Μ. Άναατασιάδοο. Μέρος Α'. Δημοκρατία Ρωμαϊκή. "Εκδοσις Τρίτη έπιδιορθωθεΐσα και αΰξην)εΐσα. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοϋ. (Κατά την δδόν Έρμοι-, αριθ. 212.) 1861. Είς Sov σ. 356. 'Από ιής α. 140 το Μιίρος Β': 'Ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρβλ. αριθ. 3308 καϊ 5693. ΜΠΑ 740, ΒΓΡ—. *
Γόλδστμιθ

Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας