8617. 'Επιστολή τοΰ επισκόπου Καρυστίας [Μακαρίου] προς τον κύριον Κ. Κοντογόνην Καθηγητήν τής Θεολογίας, κ.λ.π. κ.λ.π. έν 'Αθήναις, Τύποις Γ· Κα- ρυοφύλλη. Όδώ Νικία, αριθ. 74. 1861 Εις 8ον, σ. 8. ΑΠ—, ΦΜ—. *
επισκόπου Καρυστίας [Μακαρίου]

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή