8616. - Επιστολή προς τον κ. Μ. Δ. Θ. — «'Αποθεμένοι το ψεύδος, λαλείτε άλήθειαν έκαστος μετά τού πλησίον αύτοϋ» (Προς Έφεσ. δ' 2δ).— [έν τέλει:] Έν'Αθή- ναις την 10 'Απριλίου 1861 .... 'Αναστάσιος Ν. Βυθούλκας ίερεύς. Εις Suv, q. 16. ΙΕΕΕ-. *
Αναστάσιος Ν. Βυθούλκας

Επιστολή προς τον κ. Μ. Δ. Θ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή προς τον κ. Μ. Δ. Θ