8615. Έπιστολάριον περιέχον διαφόρους τύπους επιστολών πάνυ χρησί- μους εις οποιανδήποτε άνθρωπίνην κατάστασιν και περίστασιν τοΰ βίου Μεταρρυθμι- σθέν και πλείσταις έτέραις γνωσεσιν έπαυξηθέν υπό -πορ. Ιϊελ[θ'>δοο] "Εκδοσις Τρίτη 'Εν Βενετία Έκ τής Έλλην. τυπογρ. τοϋ Φοίνικος 1861 Εις 8ον, σ. η' + 288. Πρβλ. αριθ. 4930, 6220 και 7634. ΕΒΣ. Ν.Φ. 64. -*

Επιστολάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολάριον