8607. — "Εκθεσις τών διατρεΕάντων Ένεκα χοϋ προς τον Γαληνόχαχον Δοϋκα Νιουκάσχελ απευθυνόμενου έγγραφου υπό χών Επαρχιακών Συμβοι'Λων Ζακύνθου. [κάτω:] Έν Ζακυνθω τη 8 Απριλίου 1861 Έ. Έλλ. Α. Τερτσέτης Π. Βολτέρρας Ν. Καραμαλίκης Α. Μαρκεσίνης. Τυπογραφεΐον ή Αυγή. Μφ. 0.31 χ 0.47. Πρβλ. άριΦ. 8629 και 8630. *
Α. Τερτσέτης Π. ΒολτέρραςΝ. Καραμαλίκης Α. Μαρκεσίνης

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις