8604. - "ΕκΦεσις έξηγητική αρχιτεκτονικών ιδεών τοΰ εν Πειραιεΐ 'Αγίου Σπυρίδωνος υπό Μενάνδρου ΙΙοτεσσάρου. Τέκτονος. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Διονυσίου Κορομηλά. 1861. Εις 8ον, σ. 42. ΕΒΕ. ΚΑΛΑ. 602' . *
Μενάνδρου ΙΙοτεσσάρου

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις