8603. - Είς τήν μνήμην Μαρίνου Τ. Χαριτάτου π[οτέ] Νικολάου. Ό φίλος Γ. Ν. Κ[ατσαΐτης]. Έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία». 1861 Εις 8ον, σ. 11. ΔΑΚ—. #-
Γ. Ν. Κ[ατσαΐτης].

Εις την μνήμην Μαρίνου Τ. Χαριτάτου π[οτέ] Νικολάου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις την μνήμην Μαρίνου Τ. Χαριτάτου π[οτέ] Νικολάου.