8595. Έγχειρίδιον 'Οδηγιών προς χρήσιν τών κατά τόπους Έπιθεωρη- τικών 'Επιτροπών τών δημοτικών σχολείων, η γνωρίσματα τής καλής καταστάσεως σχολείου δημοτικοί" και τής προόδου τών εν αΰτφ φοιτώντων, ύπό Ι. Π. Κοκκώνη, πρώην Διευθυντού τοΰ Διδασκαλείου και τών Δημοτ. Σχολείων. Έν 'Αθήναις, εκ τού τυπογραφείου Λ. Είρηνίδου. (κατά την όδόν Εύριπίδου, σιμά τοϋ αμαξοστασίου) 1861. Εις 8ον, ϋ. 46. ΒΚΧ 1291, ΔΚΟ-.
Ι. Π. Κοκκώνη

Εγχειρίδιον Οδηγιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Οδηγιών