8582. - Δηλοποίησις. [έν τέλει:] Κέρκυρα εν τω τυπογραφείφ τής Κυ- βερνήσεως. Εις 4ον, σ. 3, τής 28 Νοεμβρίου 1861. 'Ελληνιστί και άγγλιστί. Πράξις τής Γερουσίας περί τελωνικής Διατιμήσεως (Παράρτημα ΙΑ'). IEEE—. *

Δηλοποίησις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις.