8579. - Δηλοηοίησις [έν τέλει:] Κέρκυρα εν τω τυπογραφείφ τής Κυ- βερνήσεως. Εις 4ον, σ. 16. Τής 30 Αύγουστου 1861. Παράρτημα ΙΓ τής αυτής ώς άνω Διατιμήσεως. IEEE—. *

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις