8575. Γραφεΐον Δημοσίου Οικονομίας. Κίνησις του πληθυσμού Έν Ελ- λάδι κατά το έτος 1860, Έν 'Αθήναις εκ τοϋ Βασιλικοΰ Τυπογραφείου 1861. Εις 4ον, φ. 4 ά. ά. + α. θ' + XV + φ. 1 α. ά. + σ. 47. Τό έξώφυλλον έχει έτος 1862, τί- τλον δέ διάφορον. ΓΕΝ—, ΤΕ—. *

Γραφείον Δημοσίου Οικονομίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραφείον Δημοσίου Οικονομίας.