8560.-- "Αστρονομία στοιχειώδης ερανισθεΐσα από τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Δ. Α. εκ- δίδεται δε ύπό Δ. Α. Μαυρομμάτη. εν 'Αθήναις τυπονραφεΐον Δ.'ΑΘ. Μαυρομμάτη. 1861. Εις 8ον, Κουμανούδης 3, 27. ¦*

Αστρονομία στοιχειώδης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αστρονομία στοιχειώδης