8555. — Αριθ. Δ'. Πράξις τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.22 χ 0.29. ελληνιστί και άγγλιστί, έν Κέρκυρα, τής 4 'Απριλίου 1861, περί τροποποι- ήσεως τοΰ περί υποθηκών νόμοι*. IEEE—. *

Αριθ. Δ'. Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Δ'. Πράξις της Κυβερνήσεως.