8534. — 'Ανασκευή τοΰ πλου και της περιηγήσεως εν Πάτμω τοϋ κυρίου Μ. Βρατσάνου Σχολάρχου Σάμου υπό Ι. Σακκελίωνος. Έν Σμύρνη, έκ της τυπογρα- φίας. Ι. Μάγνητος. 1861. Εις 8ον, σ. 31. Ή άνασκευαζομένη περιήγησις είχε δημοσιευίΐη έν τω περ. Νέα Άποΐ>ήκη τών ωφελίμων και τερπνών γνώσεων, της Σμύρνης, της 15 11/60 καϊ 1/1/61. - Βιβλιοθήκη 'Αρχαιο- λογικού Μουσείου Ρόδου, 3502-89, IB 59, 1054, ΜΙΘ—, ΠΚ, Ργ 99. *
Ι. Σακκελίωνος

Ανασκευή του πλού και της περιηγήσεως εν Πάτμω του κυρίου Μ. Βρατσάνου Σχολάρχου Σάμου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή του πλού και της περιηγήσεως εν Πάτμω του κυρίου Μ. Βρατσάνου Σχολάρχου Σάμου