8531.- 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος ήτοι ποίησις εις άσματα τρία μετά δια- φόρων άλλων ποιηματίων και συλλογής τίνος δημοτικών ασμάτων ύπό Τριανταφύλ- λου Μπάρτα—«*Ω πατρίς,-------ουδέν αν πάσχης κακόν». Εύριπ.—Έν Παρισίοις έκ τής τυπογραφίας Ad. I^aine et I. Havard, Rue Jacob, 56. 1861 Είς 8ov, o. 178. ΓΕΝ. MGh 761, BKX 1384. *-
Τριανταφύλ-λου Μπάρτα

Αναμνήσεις φιλοπάτριδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναμνήσεις φιλοπάτριδος