8523. 'Ακολουθία τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών Αυγουστίνου επισκόπου Ίππώ- νος συνταχθείσα ύπό τοϋ πανοσιωτάτου κυρίου Ίακώβου μονάχου 'Αγιορείτου τοϋ Νεασκητιώτου. Τη αιτήσει τοϋ ευσεβέστατου κυρίου Αυγουστίνου Άνδριώτου άρχιτέ- κτονος. Εκδίδεται το πρώτον δαπάνη τών επιτελοϋντων την έορτήν ταΰτην τη επιστα- σία Γ. Σ. Έν Σμύρνη, έκ της τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου (Εντός της Ευαγγελι- κής Σχολής αριθ. 17.) 1861. Είς 8ον, ο. 28. Petit 19.
Ίακώβου μονάχου 'Αγιορείτου τοϋΝεασκητιώτου.

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία