8521. — 'Ακολουθία τοϋ αγίου ενδόξου όσιομάρτυρος Νικολάου τοϋ νέου τοϋ εν Βουνένοις της Θεσσαλίας άσκήσαντος και άθλήσαντος. Έν ΙΙάτραις 1861. Πρβλ. Σωφρ. Εύστρατιύδην, έν Έπ. Έτ· Βυζ. Σπουδών, 9, 109. #·

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία