8515. — Αί δυο προς την Μεγάλην Έκκλησίαν Άπολογίαι τοϋ άοιδίμου Κ. Οικονόμου και έτεραι τινές έπιστολαί αύτοϋ ανέκδοτοι. Έν αίς και ό εναρκτήριος λό- γος τοϋ αειμνήστου Κ. Κοόμα έν τη κατά τον Κούρου Τσεσμέ Σχολή, Έν Έρμου- πόλει Σύρου, Τΰποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος (οδός 'Αγοράς άριί). 39.) 1861 Είς 16, σ. 56. ΓΕΝ. Theol. 347. 2, ΒΒ -, IB 58, 1044. -Η-
Κ.Οικονόμου

Αι δυο προς την Μεγάλην Εκκλησίαν Απολογίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι δυο προς την Μεγάλην Εκκλησίαν Απολογίαι