8513. - Α'. 'Ιανουαρίου. Νέον έτος 1861. [κάτω:] Οι Γραμματοκομισταί τοΰ Ταχυδρομείου 'Αθηνών. Μφ. 0.23 χ 0.30. ΓΕΝ-. *

Α'. Ιανουαρίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Α'. Ιανουαρίου.