8507. — Ώδή τω 'Ολυμπιονίκη επί τής ιπποδρομίας ε'ις τους έν Οΰενλώπ 'Ολυμ- πιακούς αγώνας κατά τον Αΰγουστον 1860. Εις 4ον, α. 6. "Ανευ μνείας τόπου. Κουμανούδης 3, 13. *

Ωδή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή