8504· - Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου καθολικής και ανα- τολικής Εκκλησίας, εκδίδεται προς ώφέλειαν των απανταχού ορθοδόξων υπό Νεοφό- τοο Γβωργίάδοο. Άθήνησι 1860. Εις 8ον, σ. 97. Κουμανούδης 3, 11. *

Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου καθολικής και ανατολικής Εκκλησίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου καθολικής και ανατολικής Εκκλησίας