8496. - Χάρτης τής 'Ασίας εκ τοϋ "Ατλαντος τοϋ Ήρ. Λαζαρίδου Έν 'Αθή- ναις 1860. Πίναξ διαστάσεων 0.69 χ 0.55. ΒΑΝ 1218. ¦*
Ήρ. Λαζαρίδου

Χάρτης της Ασίας εκ του Άτλαντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης της Ασίας εκ του Άτλαντος