8490. - Φυλλάδιον Γ'. Υπέρ τής εν Κεφαλληνία 'Αγίας Μητροπόλεως έδρευο- μένης παρά τοΰ Πανιερωτάτου Σ. Κοντομιχάλου ΕΙς απάντησιν Τών περί αυτής εν τη Νέα 'Εποχή αριθμόν 85, 88 και 89 εν τω..... 103. Έν Κεφαλληνία. Τυπο- γραφεΐον «Ή Κεφαλληνία.» 1860. Εις 8ον, σ. 50. Πρβλ. αριθ. 8465. ΑΕΚ—, ΔΑΚ. *

Φυλλάδιον Γ'. Υπέρ της εν Κεφαλληνία Αγίας Μητροπόλεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδιον Γ'. Υπέρ της εν Κεφαλληνία Αγίας Μητροπόλεως