8488. — Ύπουργεΐον Στρατιοπικών. Προσωρινός κανονισμός τών ασκήσεων τοΰ πεζικοΰ. Μέρος Α'. 'Ασκήσεις στρατιώτου, ούλαμοΰ, και ακροβολιστών. 'Εν *Αθή- ναις, τΰποις Διονυσίου Κορομηλά. ('Οδός Νικόδημου αριθ. 295). 1860. Εϊς 12ον, σ. 360. ΛΦΑ Π/10, 36. -Χ-

Προσωρινός κανονισμός των ασκήσεων του πεζικού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσωρινός κανονισμός των ασκήσεων του πεζικού.