8485. - Ύπουργεΐον Εσωτερικών. Τμήμα Α' 'Υπουργείου Έκθεσις επί τοΰ ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων τοΰ επί των 'Εσωτερικών 'Υπουργείου τοΰ 1858 έτους. Εις 4ον, σ. 63 + 1 ά. ά. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΓΧ—. *

Έκθεσις επί του ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων του επί των Εσωτερικών Υπουργείου του 1858 έτους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις επί του ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων του επί των Εσωτερικών Υπουργείου του 1858 έτους.