8473. — Τό ράπανο δσσια διάλογος μεχαξΰ Κωσχανχή Περδουκάκη και Άν- χρία Σκουλιάμπρου. [κάτω:] χΰποις «Ό Ζάκυνθος». Μφ. 0.21 χ 0.27, της 12 Μαρτίου 1860. ΛΖ-. *

Το ράπανο όσσια διάλογος μεχαξύ Κωσταντή Περδουκάκη και Αντρία Σκουλιάμπρου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ράπανο όσσια διάλογος μεχαξύ Κωσταντή Περδουκάκη και Αντρία Σκουλιάμπρου.