8471. - Τό λαλοΰν κτένιον. Έκ χοΰ γαλλικοΰ 'Υπό Γ. Β[οντζίδου]. Εις 8ον, σ. 17-31. "Εδημοσιεύθη ώς παράρτημα τοΰ φύλλου της 15 'Οκτωβρίου 1860 τοΰ περ. Νέα 'Αποθήκη των ωφελίμων και τερπνών γνώσεων, εκδιδομένου έν Σμύρνη. Τό διήγημα αυτοτελές- ή σελίδωσις (άπό σ. 17) οφείλεται έκ τοΰ ότι ώς προηγούμενον παράρτημα εξεδόθη τό άνωτέρο) ύπ' αριθ. 8367 φυλλάδιον. Μετά τόν τίτλον τό κείμενον. ΓΕΝ. Per. 51.2. ·*
Γ. Β[οντζίδου].

Το λαλο΄ύν κτένιον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το λαλο΄ύν κτένιον.