8465.- Τά τρόπαια τοϋ Πανιερωτάτου Σ. Κοντομοιχάλου [έν τέλει:] Τω Παμμιερωτάτω και Άγγλοφρουρήτω Σ. Κοντομοιχάλω αποδείξεως ένεκα την δε έποί- ησα. Εις Κεφαλλήν. Εις δον, σ. 4. Στίχοι. Λίβελλος κατά τοΰ 'Επισκόπου. Πρβλ. άριΰ\ 8490. ΔΑΚ—. *

Στίχοι. Λίβελλος κατά του Επισκόπου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι. Λίβελλος κατά του Επισκόπου